زنان پادشاه 11

نقشه های شیطانی خرم سلطان

زنان پادشاه 11
تاریخ انتشار 28.09.2011 12:33:07 UTC
به روز شده 28.09.2011 12:33:07 UTC
 

 

خرم سلطان تحمل سومین فرد دررابطه اش با سلطان سلیمان قانونی را نداشت. گرچه او زنان دیگرحرمسرای عثمانی را از دوروبرپادشاه دورساخته و یکه تاز میدان گردیده بود ، ولی باز می خواست تا درارک قدرت پادشاه صاحب اراده و اظهارنظر شود. او از مدتها پیش می دانست که تنها مانع مهم دراین راستا صدراعظم مدیرو مدبرعثمانی داماد ابراهیم پاشا می باشد. از اینرو سلطان بانو خرم بدنبال فرصتی می گشت تا داماد ابراهیم پاشا را از چشم پادشاه بیندازد. سرانجام موعد استفاده از این فرصت دراوایل ماه فوریه سال 1536فرا رسید.  خادم مورد اعتمادش درحرمسرا درزمانی مناسب وارد اتاق شخصی او شده و نامه ایی را بسمت او دراز کرده و چنین گفت ، سلطان بانویم....این از طرف Jean de la Foretسفیرکبیرفرانسه برای شما ارسال گردیده.... کسی از رسیدن این نامه به شما اطلاعی ندارد..... خرم سلطان به آرامی از جایش برخاسته ، نامه را از دست خادم گرفته و با گذاشتن سکه طلایی دردستش از او خواست تا تنهایش بگذارد.... خرم نامه باز کرده و با کنجکاوی تمام آنرا وارسی نمود. بله.... مهرو امضای سفیرکبیرفرانسه زیر نامه بچشم می خورد.....بسرعت نامه را خوانده و به یکباره گونه هایش گلگون شده و برق خاصی درچشمانش درخشیدن گرفت . فرصتی که سالهای سال انتظارش را میکشید فرا رسیده بود. صدراعظم داماد ابراهیم پاشا دیگردردام او افتاده بود. این نامه حاوی سندی بود که خیانت داماد ابراهیم پاشا به پادشاه و امپراطوری عثمانی را ثابت می ساخت. یکی از این اسناد نامه ایی بود که داماد ابراهیم پاشا به یک کنت ونیزی ارسال کرده و درآن درمورد اسلام و دولت عثمانی گزافه گویی نموده بود. سند دیگرفرمان عقب نشینی داماد ابراهیم پاشا به سپاهیان عثمانی دراوج محاصره وین و دمادم سقوط شهررا شامل می گردید. درچشمان خرم سلطان شادی و کینه برقص درآمده بودند. او بون فوت وقت ، همان شب با لذن و کیفی غیرقابل وصف ، نامه سفیرفرانسوی را به سلطان سلیمان قانونی تسلیم کرد. سلطان سلیمان قانونی بهنگام دریافت نامه زیاد تعجب نکرده و بعد از قرائت آن به گفتن این جمله قنائت کرد که " هرچه لازم باشد انجام خواهد گرفت.

مسلما این کلمات چیزی بجزفرمان قتل صدراعظم نبود... صدراعظم ابراهیم پاشا روز سه شنبه چهاردم مارس سال 1536 به کاخ توپکای فرا خوانده شد... وضعیت برای صدراعظم شک برانگیز نبود ، زیرا او خود نیز دردربارعثمانی اتاقی برای خود داشته و حتی شب هنگام نیز می توانست درآن سحربکند. ازاینرو صدراعظم داماد ابراهیم پاشا بی خبر از همه چیز به کاخ توکاپی رفت. سلیمان قانونی و او تا پاسی از شب به صحبت و همنشینی پرداختند.... وضعیت غیرعادی وجود نداشت ، زیرا پادشاه احساساتش را از او پنهان نگاه داشته بود..... همه چیز برروال طبیعی بود...سلطان با دوست قدیمی ، دامادش و صدراعظم کنونی همنشینی می نمود

درحالیکه سلطان عثمانی و صدراعظمش درسالن پذیرایی کاخ توپکاپی به صحبت و همنشینی می پرداختند ، دریکی دیگر ازاتاقهای کاخ تدارکات اقدامی دیگرفراهم  میشد. جلادان کاخ به آرامی مشغول فراهم  ساختن ساز و برگ خود بودند. پاسی ازنیمه شب گذشته بود...صدراعظم به اتاق خویش رفته و درخوابی عمیق فرو رفت.... غافل از اینکه آخرین خواب خود خواهد بود.فرمان پادشاه درخواب بسراغ  او آمده بود. بدین ترتیب ابراهیم پاشا که با القاب فرنگی ، مقبول و داماد شناخته می شد ، لقب دیگری نیز یافت......مقتول... با قتل داماد ابراهیم پاشااسار دربارعثمانی نیز همانند حرمسرا بدست سلطان خرم بانو افتاده و دوره دیگری آغاز شد.... که بدان دوره سلطنت بانوان می گویند. کوتاه مدتی بعداز خفه شدن و قتل داماد ابراهیم پاشا ، سلطان سلیمان قانونی به همسرش ، تصمیم ساخت و تاسیس کاخ جدیدی را بازگو نمود. خرم سلطان با این خواست همسرش یعنی سلطان سلیمان قانونی بشدت مخالفت کرد. زیرا تاسیس کاخی جدید به معنای دوری سلطان ازاو بود. بانو سلطان نیک میدانست که دوری ازنظر، دوری ازدل را بهمراه می آورد. دیری نپائید که خرم سلطان با پیشنهاد جدیدی بنزد پادشاه رفته و از او خواست تا بجای کاخی جدید ، مجتمع سلیمانیه مشتمل برمسجد ، مدارس ، شفاخانه ، عمارت ، کتابخانه ، کاروانسرا ، حمام و چشمه بسازد. هوش و ذکاوت فوق العاده خرم سلطان پیشنهاد دیگری را نیزمطرح می ساخت و آن اینکه درمسجد این مجتمع باید چهارمناره احداث می گردید. برروی دو مناره سه شریفه و برروی دومناره دیگردو شریفه وجود میداشت که جمعا دهمین پادشاه عثمانی یعنی سلطان سلیمان قانونی را تمثیل می کرد. پادشاه عثمانی این پیشنهاد را بسیارپسندیده و دستوربه ساخت آن داد. برای احداث این مجتمع ، استاد ساخت و سازعثمانیان یعنی معمارسینان فراخوانده شد. تقویم سال 1549 میلادی را نشان می داد. بعد ازاثبات خیانت داماد ابراهیم پاشا و قتل وی ، رستم پاشا به مقام صدارت منصوب گردید. یکی ازویژگی های ممتاز رسم پاشا ، تاریخی نویسی بود. او دراوان جوانی درکانون جوانان تربیت یافته و بعد نیز وارد دربارگردیده بود. دیری نپائید که این جوان با استعدادو باهوش اعتماد و اطمینان سلیمان قانونی را جلب نمود. درسال 1539 رستم پاشا به سمت وزارت تعیین گشته و به شورای وزیران پیوست. مسلما درتعیین و انتصاب او به مقام صدارت ، خرم سلطان نقش مهمی ایفا نموده است. خرم سلطان برای افزایش حیطه نفوذ و قدرتش دردربارعثمانی ، با ایده های شیطانی براه خود ادامه میداد.....و بالاخره راه چاره ایی مقابلش سبز شده بود. خرم سلطان تصمیم گرفت تا دخترمحبوبش مهرماه سلطان را به عقد والی وقت دیاربکریعنی رستم پاشا درآورد.این فکرو پیشنهاد ازطرف سلیمان قانونی نیزمورد تائید قرارگرفت. زیرا سلطان سلیمان قانونی ، رستم پاشا را بسیاردوست داشت و به او اعتماد می کرد. خبرازدواج رستم پاشا با مهرماه بسرعت دردربار و حرمسرای عثمانی پیچید. بعضی ها که از رستم پاشا خوششان نمی امد بلافاصله به خدمت پادشاه آمده و درمورد رستم پاشا لاف زنی کردند. یکی ازافتراهایی که به رستم پاشا زده می شد ، ابتلای او به بیماری جذام بود. گرچه پادشاه این افتراء و دروغ را باورننمود ولی بازتردیدی دردلش جوانه زد.... او برای تحقیق پیرامون این موضوع حکیم باشی درباررا به دیاربکرگسیل داشت. حکیم باشی دربارکنه هایی راکه به همراه برده بود بطورپنهانی درخرقه رستم پاشا گذاشته ودرمیان تعجب و بهت همگان دوباره کنه ها را نشان داده و حرکتشان را تثبیت نمود. نتیجه آزمایش بعمل آمده منفی اعلام گشت. زیرا کنه نمی توانست دربدن فرد جذامی زندگی کند. بدین ترتیب احتمال ابتلای رستم پاشا رستم پاشا به بیماری جذام رد گشته بود. دیگرپادشاه عثمانی با آسودگی خاطرمی توانست مهرماه دخترزیبایش از خرم سلطان را به عقد رستم پاشا درآورد. این ازدواج تحقق یافت ، ولی از رستم پاشا بخاطراین واقعه مدتهای مدیدی با لقب و عنوان گحل اقبال یعنی کسی که با کنه ترفیع یافته است ، یاد گردید. رستم پاشا با این ازدواج هم به مقام دامادی و هم به صدراعظمی امپراطوری عثمانی دست یافته بود . بعد از این ازدواج اتفاق سه گانه خرم سلطان ، مهرماه و رستم پاشا شکل گرفته و حرف اول دردربار را می زد. آنها با این اتفاق موفق گردیدند تا نفوذ خود برپادشاه را افزایش داده و هرخواسته خود را عملی سازند